Хидрауличен Snubber / Амортизер

  • Хидрауличен Snubber / Амортизер

    Хидрауличен Snubber / Амортизер

    Hydraulic Snubbers се уреди за ограничување што се користат за контрола на движењето на цевките и опремата за време на ненормални динамички услови како што се земјотреси, исклучувања на турбините, празнење на сигурносниот/ослободувачки вентил и брзо затворање на вентилот.Дизајнот на табла овозможува слободно термичко движење на компонентата при нормални работни услови, но ја ограничува компонентата во ненормални услови.